Navigatie                     

FACULTATEA de

Domeniul de masterat

Specializarea

Istorie şi Ştiinţe Politice

Istorie

Relaţii Internaţionale în secolele XIX-XXI. Istorie şi Diplomaţie

 

Antropologie şi istorie europeană

Medicină

Sănătate

Managementul instituțiilor și al serviciilor medicale și farmaceutice

Psihologie și Științe ale Educației

Psihologie

Psihodiagnoza complexă a personalității

 

Management educațional

Terapii și compensare în tulburări de comunicare

Științe Economice

Economie și afaceri internaționale

Administrarea afacerilor internaționale

Politici europene de dezvoltare regională

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii

Managementul riscului în afaceri internaționale

Asigurarea calității în afaceri

Administrarea și auditul proiectelor de afaceri

Contabilitate

Tehnici contabile și financiare pentru gestiunea afacerilor

Contabilitatea și auditul afacerilor

Finanțe

Piețe de capital

Finanțe corporative și bănci

Litere

Filologie

Studii de românistică

Filologie

Comunicare și discurs intercultural în spațiul european

Filologie

Studii anglo-americane

Filologie

Limba franceză și plurilingvism în spațiul european

Filologie

Traductologie, Terminologie, Comunicare (engleză, franceză, italiană, germană, turcă)

Științe ale comunicării

Jurnalism regional

Educație Fizică și Sport

Știința sportului și educației fizice

Educatie fizică și sport școlar

Performanță în sport

Kinetoterapie, recuperare și reeducare motrică

Teologie

Teologie

Eexegeză biblică

Teologie

Teologie - Studii  juridico-canonice ale celor trei religii monoteiste (mozaică, creștină și islamică)

Teologie

Pastorație și viață liturgică

Teologie

Managementul turismului religios

Teologie

Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare

Matematică și informatică

Matematică

Modelare matematică în finanţe şi analiza economică

Matematică

Matematică didactică

Matematică

Matematică aplicată

Informatică

Medii virtuale multi-modale distribuite

Informatică

Modelare și tehnologii informatice

Științe Aplicate și Inginerie

Chimie

Chimia și managementul calității produselor de consum în relația cu mediului

Fizică

Fizica și tehnologia materiei condensate

Inginerie chimica

Tehnologii și management în prelucrarea petrolului

Inginerie civila

Ingineria sistemelor cu surse energetice regenerabile

Arte

Teatru și artele spectacolului

Arta actorului de music-hall

Muzică

Arta spectacolului liric

Muzică

Arta educației muzicale

Arte vizuale

Educația vizuală prin studiul peisajului și figurii

Științe ale Naturii și Științe Agricole

Agronomie

Agricultură ecologică

Sisteme de agricultură și monitorizarea zonelor vulnerabile la secetă

Controlul si monitorizarea produselor agricole

Biologie

Conservarea biodiversității

Valorificarea principiilor bioactive din plante indigene

Stiinta mediului

Analiza și evaluarea impactului de mediu

Dezvoltare durabila în zona costieră și valorificarea eco-turistică a spațiului litoral

Drept și Științe Administrative

Drept

Legislația privind siguranța transporturilor

Drept

Drept maritim

Drept

Științe penale

Drept

Drept public

Științe administrative

Managementul instituțiilor publice

Științe administrative

Administrație europeana. Instituții și politici publice

Construcții

Inginerie și managementul

Ingineria și managementul proiectelor de construcții

Inginerie civilă

Inginerie costieră

Inginerie civilă

Ingineria structurilor de construcții

Inginerie civilă

Ingineria sistemelor hidrotehnice

Inginerie civilă

Ingineria și managementul resurselor de apă

Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă

Inginerie şi management

Ingineria şi managementul sistemelor de poducţie

Inginerie navală şi navigaţie

Ingineria si managementul sistemelor şi echipamentelor navale

Inginerie industrială

Calitate şi certificare în construcţiile sudate

Inginerie mecanică

Optimizarea tehnologiilor portuare şi a funcţionării utilajelor